Vĩnh Hợp

Cao Bằng

Cao Bằng – Tà Lùng
Quảng Uyên, Phục Hòa

Xe nội tỉnh

Sáng vào 5h, ra 7h30
Chiều vào 13h, ra 16h

Điện thoại:
0855.327.327

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây