Việt Trung

Hà Nam

Liêm Túc – Mỹ Đình

(xã Liêm Túc, chợ Chằm, Cầu Nga, Thanh Lưu)

Đi: 5h40 , 14h10
Về: 10h10 , 17h20

Điện thoại:
0972 210 211

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây