Việt Phát

Hải Dương

Hải Dương – Lạng Sơn
(Bắc Ninh, Bắc Giang)

Hải Dương đi: 4h30
Lạng Sơn về:  9h20

Điện thoại:
0943115078
0948676634

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây