Viết Lợi

Hòa Bình

Hòa Bình – Vinh
(Chạy đường mòn Hồ Chí Minh)

Bến xe Hòa Bình

Điện thoại:
083 330 1885

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây