Việt Anh

Hải Dương

Hải Dương – Thanh Hóa

Thanh Hà, TP Hải Dương, TP Hưng Yên,
Cầu Yên Lệnh, Phủ Lý, Ninh Bình

Hải Dương đi:     7h
Bx Phía Bắc về:  13h20

Điện thoại:
0976 998 970

================================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây