Trung Nga

Tuyên Quang

Na Hang – TP Tuyên Quang
(xe nội tỉnh)

Thượng Lâm, Na Hang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tuyên Quang đi: 7h15
Thượng Lâm về:  14h10

Điện thoại:
0985 240 696

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây