Thanh Tỉnh

Quảng Nam

Sài Gòn – Quảng Nam
Sài Gòn có trạm ở Tân Phú

Điện thoại:
0911 925 252
090 559 40 21

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây