Thanh Hạnh

Bắc Giang

Sơn Động – Quế Võ
Hữu Sản, Vân Sơn, Vân Trung
Đình Trảm, Quang Châu

Điện thoại:
0981. 044.219

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây