Tân Dương Hồng

Đà Nẵng

Đà Nẵng  –  Đức Linh (Bình Thuận).
Căn Cứ 6, Mepu, Võ Đắc, Sùng Nhơn, Đakai.

Đà Nẵng – Đồng Nai
( Định Quán, Phương Lâm, Tân Phú ).

Điện thoại vé:
0944.434368

Điện thoại hàng:
0914.112.375

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây