Quân Thiện

Tuyên Quang

Chiêm Hóa – Bắc Ninh

Chiêm Hóa đi 6h , 9h30
Bắc Ninh về 14h , 17h30

Điện thoại:
0947 124 567
0988 572 215

Chiêm Hóa – Gia Lâm
Điện thoại:
0913 072 548

Chiêm Hóa – Hà Đông
Điện thoại:
0988 572 215

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây