Ngọc Tín

Hải Phòng

Hải Phòng – Nghệ An
Bx Cầu Rào, Vinh, Nam Đàn
Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ

Hải Phòng – Hà Tĩnh
Cầu Rào, Vinh, Kỳ Anh, Formosa Vũng Áng

Điện thoại:
0969 887 887

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây