Ngà Quý

Nghệ An

Tân Kỳ – Đô Lương – Vinh

Xe nội tỉnh

Dịch vụ 7 chỗ
Mỗi ngày 2 chuyến sáng và chiều

Điện thoại:
0973.828.379
0973.926.489

===========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây