Nam Phát

Hải Dương

Hải Dương – Cao Bằng
Điện thoại:
0978 633 003

Hải Dương – Lạng Sơn 
Đồng Đăng, Hữu Nghị, Bx Tân Thanh
Điện thoại:
0986 615 444
0978 661 664

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây