Nam Minh

Bình Phước

Bù Gia Mập – Sài Gòn

Đak Ơ, Phú Nghĩa, Phước Long
Bệnh viện, BXMĐ, BXMT, ga tàu

Điện thoại:
0986 800 500
0915 800 200

==========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây