Nam Hà

Quảng Bình

Thị trấn Nông Trường Việt Trung (Bố Trạch) – Đà Nẵng
Điện thoại:
0973 083 085
0914 640 768

NT Việt Trung – Đồng Hới – Huế
Điện thoại:
0941 530 999

Mỹ Đức – Lệ Thủy – Huế
Điện thoại:
0914 640 768
0911 325 533

Phong Nha – NT Việt Trung – Hội An
Điện thoại:
0941 152 777

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây