Minh Thắng

Lâm Đồng

Đà Lạt – Lộc Ninh
Đà Lạt, Bảo Lộc, Cát Tiên, Bù Đăng, Đồng Xoài, Bình Long, Chơn Thành, Phước Long, Bù Đốp, Lộc Ninh.

Đà Lạt – Bến Cát
Đà Lạt, Bảo Lộc, Đồng Xoài, Chơn Thành, Bến Cát.

Điện thoại:
0983 959 959
0919 58 59 60

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây