Minh Nhựt

Bến Tre

Thạnh Phú – Năm Căn

Điện thoại:
0911 531 631
0947617 817

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây