Minh Cường

Phú Yên

Sài Gòn – Sông Cầu

Điện thoại:
0978.225.443
0987.225.443

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây