Mạnh Tưởng

Hải Dương

Hải Dương – Ninh Bình

Nam Sách, Yên Lệnh, Phủ Lý
Kim Sơn, Cồn Thoi

Điện thoại:
0977.582.482
0988.264.864
0986.27.34.34

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây