Long Điệp

Lạng Sơn

Đình Lập – Hà Nội

Kiên Mộc, Đình Lập,
Lạng Sơn, Mỹ Đình

Kiên Mộc đi: 5h30
Mỹ Đình về:  15h30

Điện thoại:
0964 899 226
0868 886 204

=======================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây