Lộc Thủy

Nghệ An

Sài Gòn – Nghệ An
(Con Cuông, Đô Lương, Tân Kỳ, Thanh Chương)

Đô Lương – Bắc Giang
(Qua Hà Nội, Bắc Ninh)

Điện thoại:
1900 1048

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây