Huỳnh Gia

Khánh Hòa

Sài Gòn – Nha Trang, Ninh Hòa

Ninh Hòa:
0258 3 633 633

Nha Trang:
0258 3 562 562
0258 352 9199

Sài Gòn (Phố Tây):
0283 920 4577
02839 201 727

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây