Hùng Trinh

Nghệ An

Nghệ An – Sài Gòn

Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Yên Thành,
Đô Lương, đường 534, đường N5

Điện thoại:
0975 433 789
0975 448 737

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây