Hưng Phú Thịnh

Ninh Thuận

Phan Rang – Sài Gòn

Tại Phan rang có trung chuyển
Điện thoại:
0259.3836677
0259. 3922333

Tại Sài Gòn có trạm ở Lê Hồng Phong
Điện thoại:
0283.8 308 409
0283.8 300 556 

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây