Hùng Cường

An Giang

An Giang – Sài Gòn
Tri Tôn, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Châu Đốc, Long Xuyên

An Giang – Cần Thơ
(Châu Đốc, Long Xuyên).

Sài Gòn: 48 Phó Cơ Điều P12 Q5
(02839) 555 041 – 551 247
Tri Tôn: (02963) 773 888 – 770 888
Long Xuyên: (02963) 944 942 – 944 943

Óc Eo: (02963) 731 678 – 731 679
Núi Sập: (02963) 738 485 – 738 486
Châu Đốc: (02963) 868 277 – 868 299
Tịnh Biên: (0296)3 766 866
Cần Thơ: (02923) 899 477 – 899 577

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe  ở đây