Hiếu Hoa

Đà Nẵng

Đà Nẵng – Thái Bình
Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu (Nam Định), Tiền Hải, Thái Thụy

Đà Nẵng – Hà Tĩnh – Hương Sơn

Đà Nẵng – Vinh – Cửa Lò – Tân Kỳ

Tổng đài vé: 0905 888 547

Nhà xe còn có xe tải chay tuyến cố định chạy giữa Hương Sơn và Đà Nẵng. Hành trình qua: BX. Phố Châu, Ngã 3 Lạc Thiện, Phú Lộc, Ngã 3 Đồng Lộc,  Ngã 3 Giang.
Điện thoại xe tải hàng: 0905 888 329.

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây