Hiệp Giang

Cao Bằng

Cao Bằng – Hà Nội
Hòa An, Hạ Lang, Cao Bằng, Bx Mỹ Đình
Xuất bến tại Hạ Lang 18h, Hòa An 19h, Bx Cao Bằng 21h.
Xuất bến Mỹ Đình 21h.

Cao Bằng – Hà Giang
Xuất bến 7h30 hàng ngày

Điện thoại:
0944 266 266 – 0946.355.255

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022)
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây