Hải Hằng

Yên Bái

Chợ Chùa, Vân Hội – Mỹ Đình
Điện thoại:
0335 595 118
0833 623 688

Bình Thuận, Chợ Chùa – Mỹ Đình, Yên Nghĩa
Điện thoại:
0963 047 234

Bình Thuận, Chợ Chùa – Bắc Giang
(Qua Bắc Ninh)
Điện thoại:
086 8700 026
086 87 88 659

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây