Dương Vũ

Đà Nẵng

Đà Nẵng – Hải Phòng

Giờ xuất bến:
Bx Đà Nẵng:     14h15 – 17h20.
Bx Thượng Lý: 14h.
Bx Cầu Rào:     16h30.

Điện thoại:
0905 438 522
0916 600 395

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
ở đây