Đông Hưng

Bình Thuận

Sài Gòn – Bắc Bình Thuận
Bến xe Miền Đông

Các chi nhánh tại Bình Thuận:
Chí Công , Chợ Lầu , Phan Rí , Liên Hương, Lương Sơn, Phước Thể, Hoà Đa, ngã 3 Gộp, và bến xe Hoà Minh.

Sài Gòn:
1900 633 653,

Bình Thuận:
1900 733 673

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 12/2021)
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây