Đăng Nhân

Ninh Thuận

Phan Rang – Sài Gòn
Ninh Sơn, Bác Ái, Phú Quý

Phan Rang – Đà Nẵng

Điện thoại:
0919 790 379
0902 929 234
0937 117 118

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây