Châu Tịnh

Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh – Hà Nội
Trạm Hà Nội ngay Ngã Tư Vọng

Hồng Lĩnh, Nghèn, Thiên Lộc,  Phúc Lộc , Tùng Lộc,  Hậu Lộc, Thụ Lộc, Bình Lộc, Thịnh Lộc, Nghi Xuân, Vinh, Nước Ngầm, Mỹ Đình.

Điện thoại:
1900.252.555
0868.587.579

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây