Anh Tuấn

Bạc Liêu

Bạc Liêu – Sài Gòn

Khởi hành Bạc Liêu:

Sáng : 8h – 8:30; 9h – 9:30; 10h. Xe phòng: 11:30; 14h – 14:30; 15h-15:30.
Tối: 19:30; 20:30; 21:30; 22h.  Xe phòng: 23h- 23:30.
Điện thoại: 02913.821.899 – 829 399 – 0913 892 142 – 0913 492 142.
Khởi hành Sài Gòn:
Sáng : 7:30; 9:30: 10h,  Xe phòng; 10:30; 12h; 14h ; 16h;
Tối: 19h; 20:30; 21:30; 22h.  Xe phòng; 22:30; 23h..
Điện thoại: 0918 901 806 – 0918 901 807 – 0918 901 808 – 02839 624 097.

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây