Anh Thắng

Hải Phòng

Hải Phòng – Nho Quan

Hải Phòng – Yên Thủy (Hòa Bình)

Chuyến 1: Nho Quan 5h30, Hải Phòng về 11h.
Chuyến 2: Yên Thủy 11h30, Nho Quan 12h. Hải Phòng về 17h50
Điện thoại:
0966 775 389 – 0947 513 111

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây